Automobilová Junior Akadémia 2023 (AJA 2023)

Prihláška na denný letný tábor (10.07.2023 - 14.07.2023)

Na splnenie podmienok na prihlásenie sa na tábor je potrebné priložiť krátky príspevok/dielo dieťaťa na tému "Ako si predstavujem techniku budúcnosti”. Forma diela je na samotnom dieťati (esej, video, kresba, koláž...). Obsah príspevku nehodnotíme, zaujímajú nás len myšlienky mladých účastníkov tábora. Formulár akceptuje súbory do 10 MB.
Rozumiem, že v prípade účasti na dennom letnom tábore je rodič povinný zabezpečiť úrazové poistenie dieťaťa na každý deň tábora.
Beriem na vedomie nasledujúce:
Nadácia Kia Slovakia podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len “GDPR”) informuje zákonného zástupcu, že osobné údaje zákonného zástupcu a osobné údaje dieťaťa, ktoré zákonný zástupca prihlasuje do žrebovania o účasť na Automobilovej Junior Akadémii, uvedené vo formulári (spracúvané osobné údaje) budú spracúvané len v nevyhnutnom rozsahu, a to nasledovne:
Prevádzkovateľ: Nadácia Kia Slovakia, so sídlom Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 42 349 826, vedená v registri mimovládnych neziskových organizácií pod č. 203/Na-2002/1070
Účel spracúvania: Identifikácia dotknutej osoby a jej kontaktovanie za účelom žrebovania, a teda aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (zmluva bude uzavretá s dotknutou osobou za predpokladu úspešného žrebovania)
Právny základ: Plnenie povinností v rámci predzmluvného a zmluvného vzťahu s dotknutou osobou
Cezhraničný prenos osobných údajov: Nevykonáva sa
Automatizované spracúvanie a profilovanie: Nevykonáva sa
Kategórie príjemcov: Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje príjemcom
Doba uchovávania: Vo vzťahu ku všetkým dotknutým osobám do momentu ukončenia žrebovania a následného oznámenia výsledku žrebovania. Vo vzťahu k úspešným dotknutým osobám po žrebovaní do momentu uzavretia zmluvy na účely plnenia predzmluvného vzťahu a vo vzťahu k dotknutým osobám, ktoré uzavrú zmluvu, do momentu splnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu.
Práva dotknutej osoby: Práva dotknutej osoby sú upravené v článkoch 12 – 23 GDPR (najmä právo požadovať prístup k osobným údajom, právo na ich opravu) a právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.